Log in

News

  • Home
  • Resources
  • Literature Updates
  • Prognostic Role of Nodal Skip Metastasis in Thoracic Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Large-Scale Multicenter Study

Prognostic Role of Nodal Skip Metastasis in Thoracic Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Large-Scale Multicenter Study

26 Sep 2021 8:00 PM | ISDE Office (Administrator)

Qi-Xin Shang, Yu-Shang Yang, Li-Yan Xu, Hong Yang, Yin Li, Yi Li, Zhi-Yong Wu, Jian-Hua Fu, Xiao-Dong Yao, Xiu-E Xu, Jian-Yi Wu, Zhi-Wei Fan, Yong Yuan & Long-Qi Chen

Read the full abstract...

Affiliated SocietiesInternational  Interdisciplinary  Everything Esophageal


The International Society for Diseases of the Esophagus is a 501(c)3 non-profit organization.

General Inquiries: info@isde.net
Membership Questions: membership@isde.net

Powered by Wild Apricot Membership Software